Podeli vest

I u narednom periodu NBS će nastaviti da pojednostavljuje promenu banke, odnosno da podstiče i promoviše mobilnost klijenata.

Autor : Bilten.rs , Izvor : Tanjug

nbs
Foto: Shutterstock

Narodna banka Srbije pozvala je banke da vode odgovornu poslonu politiku i da procene opravdanost povećanja cena pojedinih naknada i usluga.

NBS će u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti, donositi propise i kontrolisati bonitet i zakonitost poslovanja banaka i drugih pružalaca platnih usluga i kontrolisaće da li se banke pridržavaju, između ostalog, odredaba ugovora zaključenih s klijentima, kao i da li posluju u skladu sa postojećim propisima, poslovnom politikom, internim pravilima i procedurama koje moraju biti u skladu sa imperativnim propisima. U tom smislu kao institucija nadležna za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema NBS neće dozvoliti da se na bilo koji način naruši postignuta finansijska stabilnost i ugrozi sistem štednje u našoj zemlji.

Inače, analizirajući rast profitabilnosti bankarskog sektora u odnosu na isti period prethodne godine, utvrđeno je da je na nivou bankarskog sektora došlo do povećanja prihoda po osnovu naknada i provizija, pre svega u vezi sa pružanjem platnih usluga, te NBS podseća da je Zakonom o platnim uslugama predviđeno da pružalac platnih usluga ima obavezu da na jasan, razumljiv i transparentan način informiše korisnike platnih usluga o naknadama koje im naplaćuje za pružene usluge.

NBS ukazuje da uprkos tome što je način privlačenja, odnosno zadržavanja klijenata u domenu poslovne politike banke, sa aspekta očuvanja finansijske stabilnosti “ponekad naizgled kratkoročna dobit može da se odrazi negativno na poslovanje banke kroz dugoročno smanjenje baze klijenata banaka”.

NBS podseća da, svesna značaja ovog pitanja za građane, od marta 2019. godine objavljuje pregled naknada pružalaca platnih usluga za navedene usluge na svojoj internet prezentaciji, pomoću kojeg se može uporediti kolika je visina naknada za najčešće korišćene usluge povezane s platnim računom kod različitih pružalaca.

Detaljnije informacije o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju dostupne su u tarifi naknada pružalaca platnih usluga, a dodatno NBS određenim regulatornim aktivnostima nastoji da poveća mobilnost klijenata, kako bi klijenti mogli da vrlo lako pređu u drugu banku.

Naime, korisnici mogu veoma jednostavno da promene banku, odlaskom u novu banku od koje mogu da zahtevaju uslugu promene platnog računa, kao i uslugu refinansiranja svih obaveza u prethodnoj banci.

Nova banka u kojoj otvaraju račun dužna je da preduzme sve aktivnosti koje su potrebne da se zatvori račun i sve obaveze u staroj banci.

I u narednom periodu NBS će nastaviti da pojednostavljuje promenu banke, odnosno da podstiče i promoviše mobilnost klijenata.


bilten logo

POSLEDNJE VESTI: